Zásady ochrany osobních údajů

 

I. Základní ustanovení

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bodu 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR”) je společnost SPOLANA s.r.o., se sídlem Neratovice, ul. Práce 657, PSČ: 277 11, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 305391, IČO: 45147787 (dále jen „Spolana“ nebo „Správce“).

Spolana klade velký důraz na transparentnost zpracování a bezpečí Vašich osobních údajů, které jsou považovány za přísně důvěrné, a nakládá s nimi v souladu s GDPR, zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a dalšími právními předpisy.

Pro zajištění bezproblémové komunikace mezi Vámi a společností Spolana byl jmenován Pověřenec pro ochranu osobních údajů, který je Vám v případě dotazů či nesrovnalostí se zpracováním osobních údajů k dispozici na emailu osobniudaje@orlenunipetrol.cz, tel. čísle +420 225 001 435 nebo na doručovací adrese ORLEN Unipetrol RPA s.r.o., Úsek ochrany informací, Milevská 2095/5, 140 00 Praha 4.

Spolana si Váží Vaší důvěry a proto Vás v souladu se zásadou transparentnosti tímto dokumentem „Zásady ochrany osobních údajů“ informuje o zpracování Vašich osobních údajů, které jsou potřebné pro níže uvedené účely.

 

II. Účely zpracování osobních údajů a jejich právní základ

Účelem zpracování Vašich osobních údajů je registrace a přihlášení do soutěže.

Prostřednictvím registrace a přihlášení dochází k jednoznačné identifikaci vedoucí osoby (učitele) a členů soutěžního týmu (žáků). Tato identifikace neboli poskytnutí osobních údajů v rámci registrace je nezbytné pro komunikace s týmem, zasílání podkladů k soutěži a závěrečnému vyhodnocení. Bez poskytnutí těchto údajů se není možné soutěže zúčastnit.

Jinými slovy je účelem zpracování realizace smluvního vztahu v rámci účasti v soutěži „Výzva pro chemika“, která je definována pravidly na www.vyzvaprochemika.cz a s tím se pojícími právními nároky v případě naplnění podmínek pro obdržení výhry (realizace a vyhodnocení soutěže).

Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů je splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou jste Vy jako subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy ve smyslu ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

Za výše specifikovaným účelem shromažďuje Spolana tyto údaje:

  • ​identifikační údaje (jméno, příjmení, uživatelské jméno, heslo pouze u učitele) – učitel, žáci;
  • doplňující údaje (název školy, název soutěžního týmu) – učitel, žáci;
  • kontaktní údaje (e-mailová adresa a telefonní číslo) – učitel;
  • nezbytnou komunikaci mezi vedoucím soutěžního týmu (učitelem) a Spolanou;
  • fotografie a videozáznam z průběhu soutěže (v případě, že nám udělíte souhlas s pořízením využitím fotografie a videozáznamu).

 

III. Doba uchování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z účasti v daném ročníku soutěže a dále po dobu, po kterou je Spolana povinna jakožto Správce osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů, nebo po dobu, na kterou jste nám ke zpracování udělil/a souhlas.

Správce uchovává osobní údaje:

  • po dobu nezbytnou k zajištění průběhu celé soutěže a jejímu závěrečnému vyhodnocení, nejdéle však po dobu 1 roku od skončení daného ročníku soutěže;
  • po dobu stanovenou příslušnými zákony v případě, kdy plníme naše zákonné povinnosti, v případě vedení účetnictví může tato doba dosáhnout až 10 let;

Po uplynutí doby uchování Správce osobní údaje zlikviduje.

Z důvodu transparentnosti soutěže mohou být nezbytné osobní údaje účastníků soutěže v rozsahu jména a příjmení uvedeny na www.vyzvaprochemika.cz a to v případě, že se stanou výherci v soutěži.

 

VI. Předávání osobních údajů

Ve společnosti Spolana jsou Vaše osobní údaje uchovávány v maximálním bezpečí a zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům, či jednotlivým zpracovatelům a správcům osobních údajů, a to pouze v míře nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů zpracování. Bezpečí Vašich osobních údajů je u těchto stran zajištěno prostřednictvím jejich smluvních závazků.

Příjemci osobních údajů jsou zaměstnanci zajišťující provoz, průběh a vyhodnocení soutěže.

Za určitých podmínek je Spolana pak oprávněna některé Vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů, například orgánům činným v trestním řízení či dalším orgánům veřejné moci.

Společnost Spolana, jako člen skupiny ORLEN Unipetrol, využívá konsolidace IT systémů a Vaše osobní údaje jsou uloženy na serverech v Polsku.

Spolana nepředává osobní údaje mimo území EU, EHP či mezinárodním organizacím.

 

V. Vaše práva

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte následující práva:

 - na přístup k osobním údajům,

- na opravu nepřesných nebo neúplných osobních údajů,

- na výmaz osobních údajů, jsou-li splněny podmínky dle GDPR,

- na omezení zpracování osobních údajů, jsou-li splněny podmínky dle GDPR,

- na námitku, jsou-li splněny podmínky dle GDPR,

- na přenositelnost údajů, jsou-li splněny podmínky dle GDPR,

- na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů,

- právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů pokud máte pocit, že s Vašimi osobními údaji není nakládáno v souladu s právními předpisy.

Pro realizaci Vašich práv se na nás obracejte prostřednictvím kontaktních údajů Pověřence pro ochranu osobních údajů na emailu osobniudaje@orlenunipetrol.cz, nebo na doručovací adrese ORLEN Unipetrol RPA s.r.o., Úsek ochrany informací, Milevská 2095/5, 140 00 Praha 4. Spolana, respektive ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. si vyhrazuje právo přiměřeným způsobem ověřit identitu subjektu údajů uplatňujícího výše uvedená práva.

 

VI. Soubory cookies

Pro správ​nou funkci webových stránek je někdy nezbytné umístit malé datové soubory, označované jako cookies, na Vaše zařízení.


Naše webové stránky využívají pouze technické cookies, která jsou nezbytná pro bezproblémový provoz webových stránek a komunikace s Vámi. Naše webové stránky neukládají cookies, které by obsahovaly Vaše osobní údaje ani neukládají cookies na podporu obchodních a reklamních aktivit.

 

V případě dotazů ​je Vám k dispozici Pověřenec pro ochranu osobních údajů na emailu osobniudaje@orlenunipetrol.cz​ nebo na doručovací adrese ORLEN Unipetrol RPA s.r.o., Úsek ochrany informací, Milevská 2095/5, 140 00 Praha 4.

 

​Tyto zásady byly aktualizovány dne 28. 11. 2023.​​​​​​

Search